Sepekov - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Aktuálně - Rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje č. 1/2022

Rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje č. 1/2022  1

Hejtman Jihočeského kraje vyhlásil s účinností od 28.3.2022 od 13 hodin do odvolání rozhodnutí o přijatých opatření o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

ROZHODNUTÍ
hejtmana Jihočeského kraje
č. 1 /2022 ze dne 28.3.2022
o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru


Podle Nařízení Jihočeského kraje č. 2/2016 ze dne 21. dubna 2016, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru (dále jen „nařízení kraje č.2/2016“) vydaného dle zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, na základě zmocnění usnesením č. 397/2016/RK-86 Rady Jihočeského kraje a na základě posouzení situace a návrhu Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje ze dne 27.března 2022
v y h l a š u j i
OBDOBÍ ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU
na dobu od 28.3.2022 od 13:00 hodin do odvolání z důvodu nepříznivých klimatických podmínek pro vznik a šíření požárů (zejména sucho a vítr), dlouhodobé podmínky půdní vlhkosti a reálně vzniklé požáry v přírodním prostřední včetně jejich rozsahu a počtu nasazených sila prostředků jednotek požární ochrany pro celé území Jihočeského kraje.

 

Článek 1
Omezení a opatření

Po dobu účinnosti tohoto rozhodnutí se ve smyslu článku 4 odst. 1 nařízení kraje č.2/2016 zakazuje:
a) spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení,
b) používání pyrotechnických výrobků,
c) používání jiných zdrojů zapálení, například létající přání, lampiony, pochodně, svítící munice nebo jiné osvětlovací prostředky,

dále se zakazuje na místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru uvedených v článku 3 nařízení kraje č.2/2016:
d) rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (například pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek),
e) kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
f) odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,

Za místa se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se považuje
a) les1) a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho okraje,
b) lesopark, park, zahrada a další zeleň,
c) souvislý rostlinný porost umožňující další šíření požáru, nebo plocha zemědělských kultur, které jsou svých charakterem schopny vznícení a přenesení požáru,
d) objekty pro skladování sena, slámy, úsušků nebo obilovin2) nebo volné sklady3) sena nebo slámy do objemu 4000 m3.

Článek 2
Sankce

Za nesplnění povinností může orgán, který porušení povinnosti zjistil, uložit pokutu dle zvláštního právního předpisu.

Článek 3
Účinnost

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti vyvěšením na úřední desce Krajského úřadu Jihočeského kraje a končí dnem ukončení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, pokud hejtman kraje nerozhodne jinak před ukončením této doby.

Obecní úřady zveřejní toto rozhodnutí na úředních deskách.

V Českých Budějovicích, dne 28.března 2022


MUDr. Martin Kuba, v.r.
hejtman Jihočeského kraje


Vyvěšeno dne 28.3.2022 ve 13:00 hodin na úřední desce Krajského úřadu Jihočeského kraje.
Rozhodnutí se vyvěšuje na úředních deskách obecních úřadů všech obcí v Jihočeském kraji.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) § 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2) Zákon č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
3) Příloha č. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů, ČSN 73 0804 a ČSN 73 0842.

Datum vložení: 30. 3. 2022 7:14