Menu
Městys Sepekov
Městys Sepekov

Studie proveditelnosti - infrastruktura místní části Líšnice

Studie proveditelnosti - infrastruktura místní části Líšnice 1

V loňském roce vypsal městys výběrové řízení na veřejnou zakázku na zpracování studie proveditelnosti pro zhotovení infrastruktury v místní části Líšnice. Ve výběrovém řízení zvítězila se svoji nabídkou firma Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o..

Zadáním a předmětem zpracované studie bylo:

- Variantní návrh technicko-ekonomické řešení kanalizování a čištění odpadních vod pro místní část Líšnice, kdy v rámci studie byly zvažovány dvě varianty.

  • Odkanalizování Líšnice oddílnou gravitační kanalizací a likvidace splaškových vod v samostatné ČOV
  • Odkanalizování Líšnice oddílnou gravitační kanalizací a odvodem splaškových vod gravitačním přivaděčem podél Líšnického potoka na centrální ČOV v Sepekově.

- Variantní technicko-ekonomické řešení zásobování pitnou vodou místní části Líšnice s případným návrhem zásobování požární vodou. V rámci studie byly opět zvažovány dvě varianty.

  • Zásobování Líšnice přivaděčem podél Líšnického potoka, který je napojený na hlavní vodovodní řad z úpravny vody Zůrová na vodojem Sepekov.
  • Zásobování Líšnice přivaděčem napojeným na koncový vodovodní řad v lokalitě „Cementárna“.

- Návrh obslužné účelové komunikace podél Líšnického potoka.
- Návrh doplňujících vodních ploch podél Líšnického potoka uvažujících vedení uvažované kanalizace a vodovodu.
- Možnosti financování
- Analýza rizikových faktorů

Přílohy

Studie proveditelnosti - Infrastruktura místní části Líšnice

Studie_Sepekov-Líšnice.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 15 MB
Datum vložení: 23. 8. 2022 10:33
nahoru